Tax & Accounting Consultants

CONDICIONS GENERALS D’ÚS I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Termes i condicions

1.- Informació Fiscal i Registral

Aquest lloc web és propietat de la societat MAAT FISCAL, S.L. mercantil de nacionalitat espanyola, amb NIF B-65.882.367, i domicili social a Barcelona, al carrer València 359, 4º – 2ª, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 43.408, Folio 103, Full B428.753, Inscripció 1 (d’ara endavant, MAAT). Com a adreça de correu electrònic, s’indica la següent: info@maatfiscal.com.

2.- El Lloc Web

A través de www.maatfiscal.com (d’ara endavant, el Lloc Web), MAAT proporciona informació, facilita enllaços a continguts publicitaris i/o eines de cerca i localització d’informació, proporcionant als usuaris un portal amb efectes publicitaris adequats, com a enllaç entre l’usuari i el tercer que ofereix el producte o servei publicitat a través del Lloc Web.

L’usuari, per tant, entén i accepta que:

MAAT és un proveïdor de serveis de contingut publicitari i d’informació sobre els productes i serveis que ofereixen tercers a través del seu Lloc Web i, per tant, MAAT només facilita el contacte entre l’Usuari i el proveïdor dels esmentats serveis.

Qualsevol subscripció i/o contractació de serveis i/o productes o relació comercial o contractual que l’Usuari del Lloc Web pugui arribar a mantenir i/o subscriure amb els tercers que publiciten els seus serveis o productes a través del Lloc Web queda totalment fora de l’àmbit d’actuació, de l’abast i al marge de MAAT i del present Lloc Web.

Als efectes de la present, per Usuari s’entén qualsevol persona física o jurídica que utilitzi, accedeixi, navegui i/o interactuï amb el Lloc Web.

3.- Ús del Lloc Web

La utilització, la navegació i la interacció per part de l’Usuari amb el Lloc Web necessàriament comporten l’acceptació per part d’aquest de les presents Condicions Generals d’Ús i de la Política de Privacitat de MAAT respecte al Lloc Web (d’ara endavant, Termes i Condicions). Per la qual cosa, si l’Usuari no estigués d’acord amb els presents Termes i Condicions, ha d’abstenir-se d’utilitzar en cap manera el present Lloc Web, sent per tant la utilització, la navegació i la interacció per part de l’Usuari amb el Lloc Web de la seva exclusiva responsabilitat.

Sense perjudici que amb caràcter general la utilització, la navegació i, si s’escau, la interacció per part de l’Usuari amb el Lloc Web tindrà caràcter gratuït i no es requerirà el registre prèvia de l’Usuari, pot ser que per l’accés a determinats continguts o per a l’ús de determinades funcionalitats del Lloc Web se li requereixi el registre prèvia i, per consegüent, la generació d’identificadors d’usuari i contrasenya per l’accés a determinada informació, contingut o serveis oferts a través del Lloc Web.

4.- Serveis

A través del Lloc Web, MAAT ofereix a l’Usuari els següents serveis: Informació General

A través del Lloc Web, MAAT ofereix als Usuaris un contingut o material publicitari, promocional i/o d’índole comercial que terceres persones o entitats ofereixen als Usuaris a través del portal publicitari que representa el ressenyat Lloc Web.

El contingut íntegre de la informació publicitària, promocional i/o d’índole comercial que es divulga a través del Lloc Web és proporcionada i/o supervisada pel tercer que ofereix el producte i/o servei, per la qual cosa MAAT no serà responsable davant els Usuaris i/o tercers per la informació que es dirigeix als destinataris de la mateixa ni dels drets, obligacions i/o conseqüències derivades d’aquest contingut.

Sense perjudici de l’anterior i en la mesura del possible, MAAT actuarà amb la deguda diligència en cas que tinguin el degut coneixement que la informació que divulga és il·lícita o lesiona els béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, suprimint o inutilitzant la informació o l’enllaç corresponent.

Petició d’Informació

En cas que l’Usuari necessités o requerís d’una major i/o més detallada informació pel que fa al contingut visualitzat o divulgat a través del Lloc Web, se li dóna l’opció de demanar a MAAT que proporcioni les seves dades de contacte i informació al tercer que presta el servei i/o el producte que té interessat a l’Usuari, omplint els camps que als efectes oportuns facilita MAAT al Lloc Web i enviant la següent sol·licitud després d’haver acceptat expressament els presents Termes i Condicions així mateix com la Política de Privacitat de MAAT.

5.- Protecció de Dades de Caràcter Personal

5.1.- Política de Protecció de Dades

MAAT FISCAL, S.L. es compromet a respectar la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, garantint la privadesa dels usuaris i la seguretat de les seves dades personals. Totes les dades dels nostres clients seran tractades d’acord amb els principis de legalitat, lleialtat i transparència, limitació de la finalitat i període de conservació, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, entre d’altres. A més, ens comprometem a complir amb totes les obligacions i garanties establertes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016. Per això, implementem les mesures tècniques i organitzatives necessàries per prevenir la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposades.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
1. Responsable del tratamiento de datos MAAT FISCAL, S.L.
2. Finalidad del tratamiento de datos Mantener y gestionar la relación comercial con los clientes y proveedores.
3. Legitimación del tratamiento de datos La ejecución de los contratos o el  consentimiento de los interesados.
4. Destinatarios de cesiones o transferencias de datos Los datos se comunican a las empresas colaboradoras imprescindibles para correcta ejecución del encargo o contrato.

No cedemos ni hacemos transferencias internacionales de datos.

5. Derechos de las personas interesadas Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
6. Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web www.maatfiscal.com el apartado “Condiciones de uso y Política de Privacidad”.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES (POLÍTICA DE PRIVACITAT)

1-. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

¿Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: MAAT FISCAL, S.L.

Adreça postal: C/ Valencia 359, 2º 1ª, 08009 Barcelona

Telèfon: +34 93 435 80 53

Correu electrònic: info@maatfiscal.com

2-. DADES PERSONALS

¿Què és una dada personal i quines dades tractem?

Les dades personals consisteixen en informació que identifica o que permet identificar persones individuals com ara el nom, l’adreça postal, l’adreça de correu electrònic o el número de telèfon, etc.

Les dades personals que vostè ens facilita a través del correu electrònic o dels formularis en línia o en paper són les seves dades bàsiques d’identificació i les seves dades de contacte, és a dir, nom i cognoms, adreça de correu electrònic, adreça postal, DNI/NIF/NIE i les seves dades bancàries.

Des de MAAT FISCAL, S.L. tractem la informació personal que el client facilita per a la contractació d’un producte o servei, així com la informació generada a través de la prestació del mateix. Basant-nos en el principi de minimització, les dades que podrem tractar seran adequades, pertinents i limitades a les necessàries en funció dels fins pels quals són tractades, i respectant sempre la voluntat del client.

3-. FINALITAT DEL TRACTAMENT

¿Amb quina finalitat tractem les seves dades?

A MAAT FISCAL, S.L. tractem la informació que ens faciliten els nostres clients i proveïdors per a la correcta execució del contracte, per a la facturació, per al manteniment de la relació comercial i per a millorar els nostres serveis.

A més, per poder oferir-li plena satisfacció dels nostres serveis i mantenir-lo actualitzat li enviem periòdicament per correu electrònic el nostre newsletter, actualització i modificacions de la normativa i informació comercial.

No usem les seves dades per a l’elaboració de perfils ni per a prendre les decisions automatitzades.

¿Durant quant de temps conservem les seves dades?

En compliment del principi de limitació del termini de conservació, les dades recollides seran tractades únicament durant el temps necessari i per a les finalitats per a les quals s’hagin recabat en cada moment.

Per això les dades personals que ens proporcionen es conservaran mentre duri la relació comercial, durant el temps necessari per al compliment de les obligacions legals o fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió.

4-. LEGITIMACIÓ

¿Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment del contracte i subsidiàriament el seu consentiment que ens atorga quan omple el formulari de contacte indicant-nos les seves dades personals.

5-. DESTINATARIS

¿A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comuniquen a les empreses col·laboradores dels serveis són imprescindibles per a la correcta execució de l’encàrrec o contracte (com poden ser empreses de consultoria laboral, despatxos d’advocats o traductors i intèrprets). La informació no es comunicarà a tercers sense el consentiment previ de l’interessat.

Per a gestionar i emmagatzemar les dades usem programes de gestió de l’empresa Sage Spain SL, amb NIF B-58836321 i domicili social a Moraleja Building One, Avenida de Europa, 19 – planta 1, 28018 Madrid. Una part dels servidors de l’empresa proveïdora està allotjada als Estats Units la qual cosa significa que alguna part de les dades emmagatzemades a SAGE pot ser transferida fora de la UE, no obstant això, l’empresa compleix amb els estàndards de protecció de dades regulats per la normativa europea vigent. Per a més informació sobre la política de privacitat de SAGE consulteu: https://www.sage.com/es-es/blog/categoria/legal/ i http://go.sage.com/sagegeneraldataprotectionregulation_es.

Addicionalment i només per a la conservació i emmagatzematge de les dades usem serveis de Google Drive. Google Drive pertany a Google LLC amb seu social als Estats Units, l’empresa compleix amb els estàndards de protecció de dades regulats per la normativa europea vigent. Per a més informació sobre la política de privacitat de Google consulteu: https://services.google.com/fh/files/misc/google_cloud_and_the_gdpr_english.pdf

6-. DRETS

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

  • Totes les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals es van recollir.
  • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Segons la normativa vigent Vostè pot sol·licitar la limitació de les seves dades quan:

  • Ha exercit els drets de rectificació o oposició i nosaltres estem en procés d’atendre la seva sol·licitud.
  • El tractament és il·lícit, la qual cosa determinaria l’eliminació de les dades, però Vostè s’hi oposa. Les dades ja no són necessàries per al tractament i han de ser eliminades però Vostè les necessita per formular l’exercici o defensa de reclamacions.
  • Els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades en aquest cas deixarem de tractar les seves dades, llevat de per motius legítims imperiosos o la defensa de possibles reclamacions.
  • Així mateix els interessats tenen dret a sol·licitar portabilitat de les dades que ens han proporcionat per traslladar-les a un altre responsable de tractament. En aquest cas les dades es transmetran a un altre responsable o a l’interessat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.
  • Tots els interessats que hagin atorgat el consentiment per a una finalitat específica, tenen dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment.

Pot exercir tots els seus drets mitjançant comunicació a info@maatfiscal.com o bé per correu postal a MAAT FISCAL, S.L. C/ Valencia 359, 2º 1ª, 08009 Barcelona, indicant el seu nom i cognom(s), el dret que sol·licita exercir, el motiu de la sol·licitud i adjuntant còpia del seu document d’identitat.

En termini d’un mes després de rebre la seva sol·licitud d’exercici dels seus drets li informarem sobre les actuacions que hem realitzat a causa de la seva petició. En cas de sol·licituds especialment complexes ens posarem en contacte amb Vostè en un termini màxim de dos mesos.

En qualsevol cas Vostè pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent:

Agència Espanyola de Protecció de Dades

Adreça: Calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid

Telèfons: +34 901 100 099 / +34 91 266 35 17

Pàgina web: www.agpd.es

5.2.- Tractament de les Dades i la seva Confidencialitat

S’informa expressament a l’Usuari que en remetre aquest de forma voluntària les seves dades de caràcter personal a MAAT i/o al consentir expressament l’enviament de comunicacions comercials, al sol·licitar informació a través de les adreces de contacte, els formularis i/o complimentant els camps que figuren a tals efectes al Lloc Web i al acceptar els presents Termes i Condicions, consent expressament a que MAAT tracti les dades remeses als efectes de poder gestionar i assegurar el funcionament del Lloc Web com a portal que facilita als Usuaris:

tramitar les sol·licituds d’informació rebudes pels Usuaris i/o respondre a les consultes i proporcionar informació requerida per l’Usuari;

desenvolupar aquells serveis d’informació oferts a través del Lloc Web i, en el seu cas, proporcionar accés a l’Usuari a determinades funcionalitats del Lloc Web;

procedir a l’enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics informant als Usuaris dels serveis publicitats al Lloc Web;

En el cas que les dades a facilitar per l’Usuari fossin necessàries en els formularis o camps requerits per MAAT al Lloc Web per a qualsevol de les finalitats esmentades, MAAT ressenyarà aquesta obligatorietat a l’Usuari indicant-li quines dades són de necessària complimentació.

5.3.- Responsabilitat de l’Usuari

En facilitar l’Usuari les seves dades de caràcter personal a través dels mitjans facultats a tals efectes al Lloc Web, aquest assumeix la responsabilitat sobre l’autenticitat, exactitud, vigència i veracitat de les mateixes ja que MAAT no té l’obligació de verificar i no verifica la identitat i altres dades proporcionades o facilitades per l’Usuari. En el supòsit que l’Usuari facilités qualsevol dada falsa, inexacta o incompleta o si MAAT tingués motius fonamentats per dubtar sobre la veracitat, exactitud i integritat de les mateixes, MAAT podrà denegar-li l’ús i, si escau, l’accés present o futur al Lloc Web o a qualsevol dels seus continguts, funcionalitats així com de les subsegüents informacions derivades de l’ús, accés o interacció amb el Lloc Web.

5.4.- Confidencialitat

MAAT ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus Usuaris, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sustraccions i/o la pèrdua de les dades, tot això a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de MAAT segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels Usuaris del present Lloc Web.

No obstant això anterior, s’adverteix i informa a l’Usuari que les mesures i procediments tècnics adoptats o a adoptar per MAAT no són infal·libles ni inexpugnables, motiu pel qual, MAAT no controla ni garanteix l’absència de virus o altres elements en la connexió o en la descàrrega de continguts des del Lloc Web que causin alteracions bé en els sistemes informàtics (hardware i software) de l’Usuari o bé en els documents o fitxers emmagatzemats en els seus sistemes informàtics ni, per tant, podrà tenir-se a MAAT per responsable de l’absència de virus o altres elements perjudicials o bé dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la presència de virus i que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l’Usuari o en els documents o fitxers emmagatzemats en els seus sistemes informàtics.

6.- Responsabilitat del Contingut de la Informació del Lloc Web

En general, la presa de decisió de divulgar el contingut publicitari, promocional i/o d’índole comercial a través del Lloc Web i la seva efectiva incorporació al Lloc Web i, en particular, l’elaboració i actualització del mateix, correspon en la seva integritat a MAAT però sempre amb l’aprovació dels tercers que ofereixen prestar, subministrar i/o proveir els respectius productes i/o serveis a través del Lloc Web, per la qual cosa la responsabilitat derivada del contingut d’aquesta informació correspon a aquests tercers.

Així mateix, els tercers els productes i/o serveis dels quals són ofertats i divulgats a través del Lloc Web, cadascun dins del seu àmbit de les seves respectives obligacions, seran responsables davant l’Usuari pel compliment de les obligacions derivades de la normativa en vigor respecte a la informació d’índole comercial oferida a l’Usuari a través del Lloc Web així com, si escau, de les obligacions posteriorment assumides davant l’Usuari en concret.

7.- Cookies.

MAAT utilitza galetes estrictament necessàries i essencials per a què vostè utilitzi el nostre Lloc Web i li permetin moure’s de forma lliure, utilitzar àrees segures, opcions personalitzades, etc. A més, MAAT utilitza galetes que recullen dades relatives a l’anàlisi d’ús del Lloc Web. Aquestes s’utilitzen per ajudar-nos a millorar el servei al client, valorant l’ús i el rendiment de la pàgina, per millorar-la. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació consultant la nostra política de galetes a https://www.maatfiscal.com/ca/politica-cookies

8.- Responsabilitat de l’Usuari.

L’Usuari es compromet a utilitzar tant les funcionalitats com els propis continguts i la informació del Lloc Web de conformitat amb els presents Termes i Condicions i sempre de conformitat amb la normativa d’aplicació, amb la moral, les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic. L’Usuari es obliga a abstenir-se de divulgar, publicar i/o utilitzar els continguts del present Lloc Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets, béns i interessos de MAAT, del Lloc Web, dels altres usuaris i/o de tercers i/o que de qualsevol forma poguessin considerar-se ofensius i/o que poguessin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el present Lloc Web o impedir el normal ús o gaudi dels mateixos per part dels usuaris.

L’Usuari és conscient, per tant, que tant l’accés al Lloc Web com l’ús de les funcionalitats, informació i/o continguts del Lloc Web té lloc, en tot cas, sota la seva exclusiva responsabilitat.

MAAT no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés o ús o de l’incompliment pels Usuaris o tercers dels presents Termes i Condicions.

9.- Enllaços a Altres Llocs Web / Hipervincles.

En el present Lloc Web s’utilitzen hipervincles o enllaços que permeten un vincle, enllaç o accés a altres pàgines o llocs web. Els presents Termes i Condicions s’apliquen únicament al present Lloc Web, no tenint MAAT control sobre els llocs webs mostrats com a conseqüència de l’accés per l’Usuari als hipervincles o enllaços facilitats a través del Lloc Web, per la qual cosa MAAT tampoc es responsabilitza del contingut, la informació, les funcionalitats, els productes i serveis, les mesures de seguretat, les polítiques de privacitat ni dels termes i condicions d’ús i, si escau, de contractació adoptades per qualsevol altra pàgina o lloc web a través del qual es té accés des del present Lloc Web o bé que permeti un vincle o enllaç amb aquest Lloc Web, llocs als quals accedeix l’Usuari sota la seva exclusiva responsabilitat.

Així mateix, tampoc es garanteix l’absència de virus o altres elements perjudicials dels continguts enllaçats des del Lloc Web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (software i hardware) de l’Usuari, documents o fitxers, eximint a MAAT de tota responsabilitat derivada de l’ús i continguts i funcionalitats que ofereixin tercers a través dels enllaços o hipervincles accessibles des del Lloc Web.

10.- Comunicacions.

Tota comunicació que l’Usuari vulgui remetre a MAAT s’haurà d’adreçar al domicili social de MAAT especificat en aquestes Condicions Generals o a l’adreça de correu electrònic que consta al Lloc Web. En tot cas, les comunicacions de MAAT cap a l’Usuari s’efectuaran conforme als mitjans de contacte facilitats per aquest i acceptats per aquests.

11.- Modificació dels Termes i Condicions

MAAT es reserva el dret de modificar, completar, substituir o eliminar, en qualsevol moment, els present Termes i Condicions, ja sigui per adaptar-los a possibles canvis legislatius o jurisprudencials o bé en relació amb les pràctiques establertes per MAAT, o per motius tècnics, operatius, comercials, corporatius, estratègics i/o de relació amb els seus col·laboradors o per qualsevol altra causa legítima, sent l’Usuari responsable de revisar regularment aquests Termes i Condicions per tal de mantenir-se informats de totes aquelles modificacions, substancials o no, realitzades a aquests.

Les modificacions realitzades aquests Termes i Condicions no tindran efectes retroactius i entraran en vigor a partir de la data de la seva publicació, així com de la publicació de la nova versió al Lloc Web.

En cas que l’Usuari continuï accedint i/o utilitzant el Lloc Web un cop hagin entrat en vigor les modificacions realitzades en els presents Termes i Condicions, s’entendrà que accepta, ratifica i consenteix tals modificacions.

12. Propietat Intel·lectual i Industrial del Lloc Web

D’una banda i de conformitat amb el que es preveu en l’Estipulació 2 anterior i entenent que el Lloc Web és un portal que proporciona informació i contingut publicitari de tercers com a vincle entre l’Usuari i aquest tercer que ofereix el producte o servei publicitat a través del Lloc Web, l’Usuari entén i accepta que la responsabilitat per l’ús i explotació dels drets de propietat intel·lectual i industrial que deriven d’aquest contingut és del tercer esmentat, i aquest respon davant de MAAT, els Usuaris i/o tercers pel bon ús d’aquests i dels elements que integren el corresponent contingut publicitari/promocional.

A més, el tercer que ofereix el producte o servei publicitat a través del Lloc Web divulga el contingut amb el coneixement que bé és titular dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial o bé ha recabat les corresponents autoritzacions dels titulars dels drets corresponents. Així, MAAT no es responsabilitza de les controvèrsies que sobre aquests drets puguin sorgir, i procedirà a la seva retirada tan aviat tingui coneixement degut del caràcter il·lícit del contingut o del seu ús o del seu caràcter perjudicial per als béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització.

D’altra banda, l’Usuari reconeix i accepta que els drets de propietat industrial i intel·lectual diferents als indicats en el paràgraf anterior i que puguin existir sobre els continguts propis de MAAT en el Lloc Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el Lloc Web o “look and feel”, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a MAAT i/o a tercers que li han cedit els seus drets.

En cap cas l’accés al Lloc Web implica cap tipus de permís, autorització, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Els presents Termes i Condicions no confereixen als Usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Queda per tant terminantment prohibida l’utilització d’aquests elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratives, així com la seva modificació, transformació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del Lloc Web i/o dels continguts que s’incorporen en el mateix.

Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada per escrit a aquest efecte per MAAT i/o pel tercer titular dels drets afectats.

Sense perjudici de tot l’anterior, si l’Usuari o un tercer estima que algun contingut del Lloc Web pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem que ho posin en coneixement a la major brevetat possible, enviant un correu electrònic a l’adreça info@maatfiscal.com

Tot l’anterior, si l’Usuari o un tercer estima que algun contingut del Lloc Web pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem que ho posin en coneixement a la major brevetat possible, enviant un correu electrònic a l’adreça info@maatfiscal.com.